Eva Thomas

Eva Thomas is a celebrity writer at The Zoe Report.